UBEZPIECZENIE CARGO

Staramy się, by nasi klienci byli zadowoleni z naszych usług transportowych w każdej sytuacji. Dlatego zawsze sygnalizujemy o możliwość skorzystania z ubezpieczenia cargo, które pozwoli im uniknąć strat w przypadku wystąpienia niezależnych od działań przewoźników zagrożeń w trakcie transportu lotniczego i innych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu własnym oraz naszych doradców, udało nam się wypracować korzystne warunki ubezpieczenia przewożonych towarów, zarówno pod kątem ceny, jak i zastosowanych rozwiązań. Dążąc do zapewnienia kompleksowej obsługi, oferujemy Państwu atrakcyjny, wynegocjowany program ubezpieczeń mienia w transporcie.

Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania aż do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania. Klientów firmy spedycyjnej Latis Logistics zachęcamy do skorzystania z możliwości wykupienia ubezpieczenia transportu cargo z prostego, ale bardzo ważnego powodu

Podstawowe ubezpieczenie wynikające z OC Spedytora lub OC Przewoźnika chroni towar wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika. Taka forma ubezpieczenia transportu nie zapewnia dostatecznej ochrony, gdyż nie obejmuje ryzyk wynikających z tytułu zdarzeń losowych, naturalnych właściwości towaru, kradzieży i napaści, awarii wspólnej itp.

W ramach OC przewoźnika odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w sytuacji kiedy za szkodę jest odpowiedzialny przewoźnik.

Odszkodowanie z OC przewoźnika jest ograniczone poprzez ustaloną konwencjami maksymalną odpowiedzialność:

  • transport lotniczy; Konwencja Montrealska; 19 SDR za kg
  • transport morski; Reguły Hasko-Visbijskie; 666,67 SDR za jednostkę ładunku albo 2 SDR za kg, w zależności od tego, która kwota jest wyższa
  • transport drogowy (międzynarodowy); Konwencja CMR, 8,33 SDR za kg

Pełną ochronę spedytowanego mienia zapewnia tylko i wyłącznie ubezpieczenie cargo:

W podstawowym zakresie ryzyk obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych wskutek m.in.: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, nawałnicy, gradu, wybuchu, trzęsienia ziemi, uderzenia lub upadku statku powietrznego, zapadania ziemi, lawiny, rabunku, celowego uszkodzenia, wypadku środka transportu lub kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu.

W zakresie rozszerzonym obejmuje ponadto szkody będące skutkiem kradzieży z włamaniem oraz kradzieży ładunku  łącznie ze środkiem transportu.

W pełnym zakresie obejmuje ryzyka wymienione w zakresie podstawowym, rozszerzonym  oraz szkody powstałe z innych przyczyn o charakterze losowym.