LATIS Logistic

Przekształcenie


Gdynia, dn. 3 lutego 2022 r.


LATIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej Latis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa)
z siedzibą w Gdyni ul. Janka Wiśniewskiego 13
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000950876


ZAWIADOMIENIE


Niniejszym zawiadamiamy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS (Sygnatura sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/001899/22/385) (orzeczenie
do pobrania pod adresem: www.latis.pl/Orzeczenie-14257727.pdf ) , w dniu 3 lutego 2022 roku na
podstawie przepisu art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka pod firmą Latis Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
została przekształcona w spółkę LATIS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 553 §1
Kodeksu Spółek Handlowych Spółka LATIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpiła w
prawa i obowiązki Latis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.


W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie we wszelkich dokumentach (dokumentach
rozliczeniowych, korespondencji itp.), wystawionych/sporządzonych, poczynając od dnia
przekształcenia, tj. od dnia 3 lutego 2022 r., poniższych zmienionych danych spółki będącej następcą
prawnym spółki Latis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa:


LATIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000950876

Pozostałe dane teleadresowe (fax, telefon, adres), numery NIP i REGON oraz podane numery
rachunków bankowych nie ulegają zmianie.
Jednocześnie zapewniamy, iż dokonane przekształcenie pozostaje bez wpływu na dotychczasowe
warunki i sposób współpracy.