LATIS Logistic

Zawiadomienie o przekształceniu

Latis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
(dawniej Latis Logistics Spółka Cywilna)
z siedzibą w Gdyni ul. Janka Wiśniewskiego 13
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000626102

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiamy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt VIII 12466/16/904), w dniu 1 lipca 2016 roku na podstawie przepisu art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka pod firmą Latis Logistics Spółka Cywilna została przekształcona w spółkę Latis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 553 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka Latis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wstąpiła w prawa i obowiązki Spółki Latis Logistics Spółka Cywilna.
W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie we wszelkich dokumentach (dokumentach rozliczeniowych, korespondencji itp.), wystawionych/sporządzonych, poczynając od dnia przekształcenia, tj. od dnia 1 lipca 2016 r., poniższych zmienionych danych spółki będącej następcą prawnym spółki Latis Logistics Spółka Cywilna:

Latis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
KRS: 0000626102

Pozostałe dane teleadresowe (fax, telefon, adres), numery NIP i REGON oraz podane numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.
Jednocześnie zapewniamy, iż dokonane przekształcenie pozostaje bez wpływu na dotychczasowe warunki i sposób współpracy.

Wersja do druku PDF