LATIS Logistic

Procedura uproszczona przy odprawie celnej

Jakie wymagania musi spełnić importer aby móc skorzystać z procedury uproszczonej?
Od 1 kwietnia 2011 roku, Importerzy mogą zgłaszać towary, poprzez wykorzystanie procedury zgłoszenia wpisu do rejestru tzw. procedury uproszczonej.
Podstawowym wymogiem, który jest konieczny do spełnienia, aby korzystać z procedury zgłoszenia w postaci wpisu do rejestru, jest uzyskanie przez Importera pozwolenia od dyrektora izby celnej. Przede wszystkim wniosek musi być sporządzany na odpowiednim wzorze i prawidłowo wypełniony. Należy do niego dołączyć wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy o niezaleganiu z podatkami oraz oświadczenie wnioskodawcy o tym, że wobec niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, a także o tym, że nie naruszył prawa celnego i podatkowego. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Powinny one też zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku, tzn. powinny być sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Jednak mimo że wniosek został prawidłowo sporządzony, organ celny może odmówić wydania pozwolenia z przyczyn dotyczących wnioskodawcy. O pozwolenie może ubiegać się osoba, która nie naruszyła lub powtórnie nie naruszyła przepisów celnych i zamierza obejmować towary procedurą uproszczoną we własnych pomieszczeniach lub miejscach uznanych przez organy celne. Najważniejsze jest to, że osoba ta musi dawać gwarancje prawidłowego stosowania procedury celnej. Pozwolenie nie zostanie też udzielone, gdy nie będzie możliwe zapewnienie skutecznej kontroli przestrzegania zakazów i ograniczeń przywozowych lub wywozowych oraz stosowania środków polityki handlowej, a także gdy nie jest to sprzeczne z ekonomiką działania administracji.
Wszystkich Importerów, zainteresowanych korzystaniem z procedur uproszczonych przy odprawie celnej zachęcamy do kontaktu.